Archive for Scholarship

ศธ.ญี่ปุ่นรับสมัครทุนเรียนประเทศญี่ปุ่น 2 หลักสูตร

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2556 จำนวน 2 หลักสูตร สมัครภายในวันที่ 6 ก.ค.นี้…
1. หลักสูตร College of Technology Students เพื่อศึกษาต่อระดับวิทยาลัยเทคนิคของญี่ปุ่น ระยะเวลา 4 ปี โดยเริ่มในเดือนเมษายน 2556 (หลัก สูตรเรียนภาษาญี่ปุ่น 3 ปี  และวิชาพื้นฐาน 1 ปี) ผู้ได้รับทุนนี้อาจขยายเวลารับทุนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้ หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน – มีอายุอย่างน้อย 17 ปี และไม่เกิน 21 ปี (นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2556) – คะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.00 ขึ้นไป – กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 หรือเทียบเท่า (สำเร็จการศึกษาเดือนมีนาคม 2556)
2. หลักสูตร Specialized Training College Students เพื่อ ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพ ระยะเวลาศึกษา 3 ปี โดยเริ่มในเดือนเมษายน 2556 (หลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่น 2 ปี และวิชาพื้นฐาน 1 ปี) ผู้ได้รับทุนนี้อาจขยายเวลารับทุนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้ หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน – มีอายุอย่างน้อย 17 ปี และไม่เกิน 21 ปี (นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2556) – คะแนนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.00 ขึ้นไป – กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 หรือเทียบเท่า (สำเร็จการศึกษาเดือนมีนาคม 2556)
ผู้สนใจสมัคร กรุณา จัดส่งหลักฐานประกอบด้วย ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด เอกสารรับรองสถานภาพการศึกษาและเอกสารแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษฉบับจริง อย่างละ 1 ชุด มายังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555
กำหนดสอบ 1. สอบข้อเขียน ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยจะแจ้งสถานที่สอบให้ทราบภายหลังทางเว็บไซต์ของสถานทูตญี่ปุ่น (http://www.th.emb-japan.go.jp) และเว็บไซต์ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.กระทรวงศึกษาธิการ (http://www.bic.moe.go.th) 2. สอบสัมภาษณ์ ผู้สอบผ่านข้อเขียนจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ โดยจะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกประมาณเดือนมีนาคม 2556.

Advertisements

Leave a comment »

รัฐบาลมาเลเซียรับสมัคร 60 ทุนเรียนมัธยมปลายประเทศมาเลเซีย

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์

โดย ทีมข่าวการศึกษาออนไลน์

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2555 จำนวน 60 ทุน เพื่อเข้าศึกษาในประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 6 ปีการศึกษา รับสมัครถึง 9 มี.ค.นี้…

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทยและศึกษาอยู่ในประเทศไทย

2. ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. มีผลการศึกษาดี โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

4. มีความสามารถในการเขียนภาษาอาหรับและทักษะทางด้านอัลกุรอาน

5. มีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กีฬา สังคม ชมรมต่างๆ หรือกิจกรรมด้านบริการสังคม จะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ

6. มีทักษะความเป็นผู้นำหัวหน้ากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน จะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ

7. ครอบครัว/ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกิน 150,000 บาท/ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554-31 ธันวาคม 2554)

8. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา

2. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

วิธีการสมัคร

1. ขอรับใบสมัครทุนการศึกษาด้วยตนเอง ได้ที่

1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล

1.2 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

1.3 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300

2. ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.bic.moe.go.th

วิธีส่งใบสมัคร

1. นักเรียนโรงเรียนเอกชน ส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานนโยบาย และแผนสำนักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-281-7070 โทรสาร 02-281-7112-2

2. นักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งใบสมัครที่ สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-288-5942 โทรสาร 02-288-5912

3. นักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เช่น โรงเรียนเทศบาล) ส่งใบสมัครที่ สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300

4. นักเรียนโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งใบสมัครที่ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 9 มีนาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 16 มีนาคม 2555 ทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th

การคัดเลือก

1. กระทรวงศึกษาธิการจะจัดสอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ จำนวน 100 ข้อ ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2. ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนที่ได้คะแนนสูงสุด 80 คน (ชาย 40 คนแรก และหญิง 40 คนแรก) จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 หรือ 19 เมษายน 2555 ณ โรงเรียนหาดใหญ่ รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
หมายเหตุ ผู้ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ในวันที่ 6-8 มีนาคม 2555 กรุณาส่งแบบด่วนพิเศษ (EMS)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-281-6370 ต่อ 114 หรือ 116 หรือหน่วยงานต้นสังกัด.

Leave a comment »

มร.สส.จ้างนักศึกษาช่วยงานสถาบัน

โดย ทีมข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

วันที่ 10 สิงหาคม 2552

อธิการบดี มร.สส. เผย กยศ.จัดสรรเงินกู้ให้นักศึกษาใหม่แล้ว ขณะเดียวกัน ได้ขอให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัย จ้างงานนักศึกษา ที่ครอบครัวเดือดร้อน จากการถูกปลดออกจากงาน

รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) เปิดเผยว่า สถาบันได้มีการจัดส่งข้อมูลนักศึกษาใหม่ที่ขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ไปให้ กยศ.พิจารณาตั้งแต่ เดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา และขณะนี้ กยศ.ได้พิจารณาและจัดสรรเงินกู้มาให้นักศึกษาแล้ว ส่วนกรณีที่สถาบันได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ครอบครัวเดือดร้อน ผู้ปกครองถูกปลดออกจากงาน สามารถขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนหน่วยกิตการเรียนได้นั้น ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมตัวเลข ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจริงหรือไม่  เพื่อไม่ให้นักศึกษาใช้เป็นช่องทางในการแอบอ้าง เพราะเด็กบางคนผู้ปกครองให้เงินมาจ่ายแล้วแต่เอาไปใช้อย่างอื่นก่อน แล้วมายื่นขอผ่อนผัน ซึ่งตรงนี้ก็คงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

นอกจากนี้ ตนยังได้ขอให้แต่ละคณะ และหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยได้จ้างเด็กเหล่านี้เข้าไปช่วยเหลืองานของแต่ละคณะ และแต่ละหน่วยงานในช่วงหลังเวลาเรียน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กด้วย ซึ่งในแต่ละปีจะรับนักศึกษาเข้าทำงานหลายร้อยคน.

Leave a comment »

ศธ.ปรับเพดานรายได้ครอบครัวเพิ่มสิทธิกู้เรียน

วันที่ 20 มกราคม 2552 จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว. ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 19 ม.ค.ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการบริหารกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้มีการยุบรวมทั้ง 2 กองทุนเข้าด้วยกัน โดยใช้ชื่อว่า “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” และ ให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้ยืมใหม่ โดยขยายเพดานเงินรายได้ต่อครอบครัวจากเดิม 200,000 บาทต่อปี ซึ่งในเบื้องต้นจะกำหนดใหม่เป็น 3 ระดับ คือ ขั้นที่ 1 เริ่มที่ 200,000 บาทต่อปี ขั้นต่อไปอาจจะ 250,000 บาท และ สุดท้ายไม่เกิน 300,000 บาท ทั้งนี้คณะทำงานจะไปกำหนดเพดานอีกครั้งหนึ่ง

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับสาขาวิชาที่ขอกู้จะต้องเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนที่กำหนดไว้ ประมาณ 150 สาขา พร้อมกันนี้จะเพิ่มสัดส่วนผู้กู้ในสายอาชีพให้มากขึ้น จากเดิมที่มีผู้เรียนสายสามัญและอาชีพในสัดส่วน 60:40 เป็น 50:50 โดยเน้นการแนะแนวและการสร้างแรงจูงใจที่จะให้ผู้กู้ขอกู้ไปเรียนสายอาชีพมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้กู้ กรอ.รายเดิมให้ใช้เกณฑ์เดิมต่อไปจนจบการศึกษา ส่วนผู้กู้รายใหม่จะต้องใช้หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2552  นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่ไม่ได้รับสิทธิการกู้เงินในชั้นปีที่ 1 สามารถยื่นขอกู้เงินได้ระหว่างชั้นปีที่ 2-4 รวมทั้งนักเรียน ม.ปลาย และ อาชีวศึกษาด้วย

“อย่างไรก็ตามผมได้มอบหมายให้คณะทำงานไปจัดทำรายละเอียดว่า การยุบรวมกองทุนและการปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินให้กู้ยืมดังกล่าวจะมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรบ้าง หากจะต้องแก้ระเบียบ กฎหมาย หรือจะต้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็จะดำเนินการตามขั้นตอน”นายจุรินทร์กล่าวและว่า จากการสำรวจสถานภาพกองทุนพบว่า งบฯที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณ 2552 มี 28,000 ล้านบาท กองทุนมีเงินเหลือ 22,000 ล้านบาท รวมเป็น 50,000 ล้านบาท โดยในส่วนนี้เป็นงบฯบริหารและเงินเดือน 1,000 ล้านบาท ดังนั้นจะมีเงินที่จะนำมาให้นักเรียน นักศึกษากู้ได้ถึง 49,000 ล้านบาท แต่ในปี 2551 มีการปล่อยเงินกู้เพียง 26,000 ล้านบาท ซึ่งตนเห็นว่ายังเป็นตัวเลขที่ต่ำอยู่มาก ดังนั้นในปีนี้ควรจะขยายจำนวนผู้กู้เพิ่มมากขึ้นอย่างน้อย 36,000 ล้านบาท.

Leave a comment »

175 ทุน เด็กไทยเรียนดี ขาดทุนทรัพย์

มูลนิธิหอการค้าฯ ได้ตั้งไว้เป็นกองทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในเมืองไทยภายในปีนี้รวมทั้งสิ้น 175 ทุน สำหรับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ในโอกาสฉลองครบรอบ 175 ปี แห่งสนธิสัญญาสัมพันธไมตรี ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักร ไทย กับสหรัฐอเมริกาในปีนี้ ทางหอการค้าอเมริกันแห่งประเทศไทย(AMCHAM) มียอดเงินบริจาคเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1.75 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้เป็นส่วนหนึ่งของในวงเงิน 8 ล้านบาท ที่มูลนิธิหอการค้าฯ ได้ตั้งไว้เป็นกองทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในเมืองไทยภายในปีนี้รวมทั้งสิ้น 175 ทุน สำหรับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โดยเด็กที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จะมีโอกาสเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา โดยผ่านความช่วยเหลือจากทุนนี้ ซึ่งส่งผ่านไปยังโรงเรียน และนักเรียนสามารถทำเรื่อง หรือดำเนินการเพื่อขอทุนกับทางโรงเรียนได้โดยตรง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.amchamthailand.com

หากมีข้อสงสัยประการใด เกี่ยวกับโครงการให้ทุน หรือเรื่องอื่น ๆ สามารถติดต่อไปยังคุณ ลิส เฮนส์(ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ หอการค้าอเมริกัน) ที่เบอร์ 02-254-1041 หรือ อีเมล์ comm..@amchamthailand.com

Leave a comment »