Archive for กุมภาพันธ์, 2013

ไมโครซอฟต์ ออก Windows 8 ใหม่

ไมโครซอฟต์ ออก Windows 8 ใหม่ มาได้สัก1-3 เดือนแล้ว (จำไม่ได้) และแถมมีโปรโมชั่นสำหรับคนที่ ต้องการ upgrade จากวินโดวส์ตัวเดิม มาเป็น ตัวใหม่ ให้ upgrade โดยการ download วินโดวส์ 8 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 ไม่แน่ใจว่าจะต่อโปรโมชั่นนี้หรือเปล่า ถ้าไม่ต่อก็ไม่เป็นไร มาที่ http://www.itfocusthai.com/Software/Microsoft/Windows8 รับรองว่าได้ราคาดีแน่นอน

โฆษณา

Leave a comment »

ครูต้องรับผิดชอบต่อวิชาชีพ – เปิดทำเนียบครูดีครูเด่น

“นับจากวันที่เริ่มก้าวเข้าสู่อาชีพ ครู สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจที่ยังคงอยู่ตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันก็คือ การที่ได้เข้ามาทำหน้าที่อบรมสั่งสอนเพื่อให้ศิษย์ทุกคนเป็นคนดี มีความรู้ และมีความรักความเข้าใจในภาษาไทย ภาษาถิ่นของเราอย่างถูกต้อง” ความรู้สึกเช่นนี้ยังอยู่ในใจ ครูวันเพ็ญ กานดา ครูชำนาญการพิเศษ ผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.4 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทร สาคร ตลอดเวลา

ครูวันเพ็ญ กานดา เข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2528 ที่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานการประถมศึกษา (สปจ.) อุดรธานี โดยทำหน้าที่ครูภาษาไทย และสอนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา 28 ปีแล้ว และจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังคงยึดมั่นในปณิธานที่ตั้งไว้เสมอมาว่า จะอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้มีความรู้ในวิชาภาษาไทยอย่างถ่องแท้ควบคู่ไปกับการสอนให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม ในขณะที่ครูวันเพ็ญก็จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์โดยการเป็นผู้ที่มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ

ครูวันเพ็ญ เล่าว่า การสอนนักเรียนต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสำคัญ เพื่อให้สามารถส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีความสามารถและศักยภาพ ความถนัดที่แตกต่างกัน โดยจะสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนในเวลาเช้าก่อนเข้าชั้นเรียน และสอนเสริมให้กับนักเรียนที่มีสติปัญญาดีในเวลาหลังเลิกเรียน รวมถึงการสนับสนุนให้เด็กที่มีความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ทั้งด้านศิลปะ ภาษาไทย หรือกีฬา เป็นต้น

“จากประสบการณ์ที่ทำหน้าที่ครูสอนวิชาภาษาไทย พบปัญหานักเรียนไทยยังอ่านและเขียนภาษาไทยที่เป็นภาษาประจำชาติและเป็นเอกลักษณ์สำคัญของคนไทยได้ไม่ถูกต้อง จึงเกิดแรงบันดาลใจว่าในฐานะคนไทยและเป็นครูภาษาไทย จะต้องหาวิธีทำให้นักเรียนอ่านหนังสือและเขียนหนังสือได้อย่างถูกต้อง โดยใช้หลายวิธีการ เช่น สอนนอกเวลาเรียน ทั้งเป็นกลุ่มและตัวต่อตัว สร้างสื่อนวัตกรรมช่วยการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน พานักเรียนออกไปเรียนรู้นอกห้อง เรียนจากแหล่งเรียนรู้ ประสานกับสำนักพิมพ์ จัดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ซึ่งจากผลการปฏิบัติทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด นักเรียนรักการอ่าน และมีความสุขกับการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาไทย รู้จักการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และที่สำคัญนักเรียนอ่านคล่อง เขียนได้ สื่อสารได้ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนวิชาอื่น ๆ ต่อไป เหล่านี้ก็คือความภาคภูมิใจและถือว่าเป็นความสำเร็จของคนที่ได้ชื่อว่า “ครูภาษาไทย” จึงไม่น่าแปลกที่ ครูวันเพ็ญ กานดา ครูโรงเรียนวัดตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครจะสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ตลอดจนองค์กรที่สังกัด จากรางวัล “ครูภาษาไทยดีเด่น” ของคุรุสภาประจำปี 2554.

ณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส

ขอแสดงความนับถือ

 

Leave a comment »