Posts tagged อีเลิร์นนิง

หนุนอีเลิร์นนิ่งยกระดับการศึกษาไทย

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์
วันอังคาร ที่ 09 สิงหาคม 2554
สกอ.หนุน อีเลิร์นนิง มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ช่วยการเรียนการสอนทุกระบบมีคุณภาพและสืบค้นข้อมูลทั่วโลก

วันนี้(9 ส.ค.)ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง (National e-Learning Conference : Open Learning-Open the World) ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ประจำปี 54 ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย มีพันธกิจในการเผยแพร่ความรู้ด้านอีเลิร์นนิง จากแหล่งความรู้ ทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อให้สถาบันการศึกษาไทยสามารถพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และจากการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่นๆ สำหรับการเรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรัฐบาลได้ลงทุนในด้านการจัดเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ของทุกมหาวิทยาลัย ลงถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet เพื่อให้นิสิต นักศึกษา นักเรียน สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ ที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก ผ่านระบบ internet และinternet 2

ดร.สุเมธ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ยังเป็นแกนหลักในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ส่งเสริมให้จัดสื่อการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณะแบบ Open Courseware เพราะการเรียนรู้ผ่านระบบอีเลิร์นนิงของอุดมศึกษาไทยนั้น เป็นหนึ่งในวิธีการจัดการศึกษาในประเทศขณะนี้ เนื่องจากเป็นวิธีการส่งเสริมให้ผู้คนได้มีโอกาสเรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้อีเลิร์นนิงได้มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมาก เพราะเปิดโอกาสให้บุคคลทุกเพศ ทุกวัย สามารถศึกษาผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ซึ่งเปรียบเสมือนการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีพรมแดน ซึ่งนับวันจะมีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่การเรียนการสอนมิได้อยู่ในห้องเรียนอีกต่อไป รวมทั้งสถาบันการศึกษาขณะนี้มีการเปิดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงเพื่อแทนที่ และเสริมการสอนปกติในปริมาณที่มากขึ้น จึงทำให้มีผลงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนกรณีศึกษาของการจัดการอีเลิร์นนิงในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีจำนวนมากเป็นลำดับ.

โฆษณา

Leave a comment »