Posts tagged สมัชชาคุณธรรม

ชี้ความไม่ซื่อตรงเกิดจากระบบการศึกษา

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์
วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2554
จากการประชุมทิศทางการดำเนินงานและยุทธศาสตร์ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(องค์การมหาชน) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ประธานจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 กล่าวว่า หลังจากที่ได้จัดงานสมัชชาคุณธรรมไปแล้ว จากนี้ไปทางสมัชชาฯและศูนย์คุณธรรมจะขับเคลื่อนงาน โดยจะติดตามความก้าวหน้าในนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของรัฐบาล รวมทั้งผลักดันแผนแม่บท 5 ปี โดยเฉพาะโครงการและกิจกรรมต่างๆขององค์กรภาคี ขณะเดียวกันทางสมัชชาฯเห็นว่า ควรมีการจะจัดสัปดาห์รณรงค์ความซื่อตรงโปร่งใสในวันที่ 22 ก.ค.2555 โดยจะมีการรณรงค์สร้างกระแสความซื่อตรงตลอดปี 2555 ด้วย

นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า แนวร่วมปฏิบัติส่งเสริมความซื่อตรง ต่อต้านการทุจริตอย่างบูรณาการ ควรจะต้องอาศัยทุกภาคส่วนทั้ง ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น เริ่มที่รัฐ ภาคกำกับตรวจสอบ ภาคธุรกิจ ชุมชน องค์กรของรัฐ สถานศึกษา ศาสนสถาน ครอบครัว ในการส่งเสริมความซื่อตรงด้วยปฏิบัติการเชิงรุก โดยมีการศึกษาวิจัยควบคู่ไปด้วย เพื่อใช้ในการพัฒนาแนวร่วม รวมถึงต้องมีการสื่อสารให้สาธารณชนรับทราบการทำงานเพื่อให้การบริหารจัดการการต่อต้านทุจริตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ด้าน พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวังโส วัดสุทัศนเทพวราราม กล่าวว่า ความซื่อตรงแก้ไขไม่ได้ด้วยการรณรงค์ แต่ควรทำให้เด็กและเยาวชนรู้จักว่าความซื่อตรงทำอย่างไร และมีวิธีการเช่นใด มากกว่า นอกจากนี้ยังพบว่า การประเมินการเรียนสอนของครูในปัจจุบันจะทำกันแบบผ่าน ๆ เพื่อให้เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้ง ๆ ที่เด็กบางคนยังไม่มีคุณภาพ เพื่อนำผลงานดังกล่าวมาใช้ในการประเมินวิทยฐานะของตนเอง แสดงให้เห็นว่าความไม่ซื่อตรงเริ่มมาจากระบบการศึกษา ซึ่งจะส่งผลถึงตัวเด็กที่จะไม่มีความซื่อตรงด้วย เช่น ครูทำผลงานให้เด็กนำไปประกวดแล้วบอกว่า เป็นงานที่เด็กทำขึ้นเอง เพื่อให้สถาบันของตนเองมีชื่อเสียง เป็นต้น ดังนั้น การแก้ปัญหาความซื่อตรงจะต้องเริ่มที่โรงเรียนหรือระบบการศึกษาเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการประเมินผลต่างๆทั้งของครูและนักเรียนจะต้องทำจากความเป็นจริง ประเมินจากข้อเท็จจริง ไม่ใช่ตกแต่งสร้างข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อระบบการศึกษาชาติในอนาคต

โฆษณา

Leave a comment »