Posts tagged มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

4 มหาวิทยาลัยไทยแจ๋วติดอันดับโลก

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์
วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2554
“เกษตรฯ-จุฬาฯ-มหิดล-มอ.” ติดอันดับท็อป 500 มหาวิทยาลัยโลก “สภาวิจัยสเปน” จัดอันดับจากผลงานโลกออนไลน์ ด้านรองอธิการบดีมหิดล เผย ต่อยอดการศึกษาผ่านเน็ต

วันที่ 18 ส.ค. รศ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า The Centre for Scientific Information and Documentation (CINDOC) สภาวิจัยแห่งชาติสเปน (Spanish National Research Council) ได้ประกาศผลการจัดอันดับ Webometrics Ranking of World Universities เดือน ก.ค. 2554 พบว่า มหาวิทยาลัยในประเทศไทย 4 แห่งติดใน 500 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยโลก ดังนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับ 316 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับ 334 มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 443 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับ 448

รองอธิการบดี ม.มหิดล กล่าวว่า การจัดอันดับจะพิจารณาจากการที่มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการบนอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์เป็นหลัก ซึ่งเป็นการพิจารณาตามจำนวนลิงก์ที่เชื่อมโยงเข้าสู่เว็บนั้น ๆ และวัดผลจากการสืบค้นด้วยเสิร์ชเอ็นจิน และนับจำนวนเอกสารตีพิมพ์ออนไลน์ในกลุ่มของไฟล์ประเภทต่าง ๆ และจำนวนเอกสารที่มีการอ้างอิง แบบออนไลน์ผ่านกูเกิลสกอลาร์

ทั้งนี้การที่มหาวิทยาลัยมหิดลติดอันดับ เนื่องจากการมุ่งพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ให้เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลการอ้างอิงทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อภารกิจทางการศึกษา การวิจัยและการค้นคว้าที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องมีรากฐานการศึกษาสำหรับอนาคต ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของประเทศในอนาคต

โฆษณา

Leave a comment »

1-31 ส.ค.รับสมัครนักเรียนสอบเข้า “ห้องเรียนวิทย์” รุ่น 5

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2554
บทความประชาสัมพันธ์ – ก.วิทย์เปิดรับสมัครนักเรียน ม.3 เป็นรุ่นที่ 5 เข้า “ห้องเรียนวิทย์” ในกำกับ 7 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์จะได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม พร้อมรับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนและสิทธิพิเศษในการเข้ามหาวิทยาลัย

หลังจากได้ทำการคัดสรรนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2554 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 ในโรงเรียนทั้ง 7 แห่งของโครงการฯ แห่งละ 30 คน รวม 210 คน โดยห้องเรียนวิทย์ในโรงเรียนอยู่ในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ในปี 2555 นี้ ทาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สานต่อโครงการเป็นรุ่นที่ 5 เพื่อมุ่งหวังนำนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทย์-คณิตเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างถูกทาง และเหมาะสม ส่งเสริมให้อัจฉริยภาพที่มีอยู่เบ่งบานอย่างเต็มที่เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพอันจะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

โดยครั้งนี้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนจากทั่วประเทศเอง

การสอบคัดเลือกแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบแรก เปิดให้สอบข้อเขียนในวิชาวิทย์-คณิต โดยให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลฯ (ใช้ข้อสอบเดียวกัน) ส่วนรอบสอง เป็นการสอบข้อเขียน ภาคปฏิบัติการ ทักษะและความถนัด ทางด้าน วิทย์-คณิต วิศวกรรม ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาโจทย์ โดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเป็นผู้ดำเนินการ

เริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 1-31 สิงหาคม 2554 สนใจติดตามการรับสมัคร ได้ที่ http://www.most.go.th/SCiUS และโรงเรียนในโครงการ วมว. 7 แห่ง ได้แก่

– โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.satitcmu.ac.th
– โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย http://technopolis.sut.ac.th/sus/
– โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) http://sec.satit.kku.ac.th
– โรงเรียนดรุณสิกขาลัย http://www.kmutt.ac.th/GiftEd
– โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน http://www.kus.kps.ku.ac.th/satit/
– โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ http://www.psuwit.psu.ac.th
– โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://satit.pn.psu.ac.th

หลักสูตรห้องเรียนวิทย์ของโครงการ วมว. เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยซึ่งมีความแตกต่างกันตามความโดดเด่นทางวิชาการของแต่ละแห่ง ทั้งนี้มีเนื้อหาสาระวิชาการครบถ้วนตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมีความเข้มข้นรายวิชาวิทย์-คณิต เทียบเท่าหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ การเรียนการสอนมีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำที่มีครูพี่เลี้ยงดูแลใกล้ชิด โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นตัวหลักในการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนบุคลากรเป็นผู้สอน รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงให้ทั้งครูและนักเรียน และสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความหลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ได้แก่ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเข้าค่ายวิชาการ การเข้าค่ายปฏิบัติธรรม การฟังบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักเสียสละต่อส่วนรวม และรู้จักใช้ความสามารถของตนที่มีอยู่ทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอีกด้วย

นักเรียนในห้องเรียนวิทย์ของโครงการ วมว. จะได้รับการสนับสนุน

– ค่าใช้จ่ายในการเรียนโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านมหาวิทยาลัย

– ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงทรัพยากรด้านการเรียนรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ห้องทดลองปฏิบัติการ ห้องสมุด
ศูนย์กีฬา เป็นต้น และได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์ ปราชญ์ชุมชน นักวิจัยดีเด่นและผู้เชี่ยวชาญต่างๆได้ทำโครงงานวิจัยโดยมีอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยสัมผัสกับหน่วยงานวิจัย โรงงานอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งการโอนหน่วยกิตในโครงการเรียนล่วงหน้าเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

– ได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดยการรับตรงในคณะวิทยาศาสตร์หรือคณะอื่นๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามเงื่อนไขที่กำหนดของมหาวิทยาลัยของรัฐ

– กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกลไกสนับสนุนนักเรียนโครงการ วมว. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก และเข้าทำงานเป็นนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จำนวนประมาณ 20%) โดยผ่านโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียบร้อยแล้ว

Leave a comment »