Posts tagged มหาวิทยาลัยมหิดล

4 มหาวิทยาลัยไทยแจ๋วติดอันดับโลก

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์
วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2554
“เกษตรฯ-จุฬาฯ-มหิดล-มอ.” ติดอันดับท็อป 500 มหาวิทยาลัยโลก “สภาวิจัยสเปน” จัดอันดับจากผลงานโลกออนไลน์ ด้านรองอธิการบดีมหิดล เผย ต่อยอดการศึกษาผ่านเน็ต

วันที่ 18 ส.ค. รศ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า The Centre for Scientific Information and Documentation (CINDOC) สภาวิจัยแห่งชาติสเปน (Spanish National Research Council) ได้ประกาศผลการจัดอันดับ Webometrics Ranking of World Universities เดือน ก.ค. 2554 พบว่า มหาวิทยาลัยในประเทศไทย 4 แห่งติดใน 500 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยโลก ดังนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับ 316 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับ 334 มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 443 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับ 448

รองอธิการบดี ม.มหิดล กล่าวว่า การจัดอันดับจะพิจารณาจากการที่มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการบนอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์เป็นหลัก ซึ่งเป็นการพิจารณาตามจำนวนลิงก์ที่เชื่อมโยงเข้าสู่เว็บนั้น ๆ และวัดผลจากการสืบค้นด้วยเสิร์ชเอ็นจิน และนับจำนวนเอกสารตีพิมพ์ออนไลน์ในกลุ่มของไฟล์ประเภทต่าง ๆ และจำนวนเอกสารที่มีการอ้างอิง แบบออนไลน์ผ่านกูเกิลสกอลาร์

ทั้งนี้การที่มหาวิทยาลัยมหิดลติดอันดับ เนื่องจากการมุ่งพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ให้เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลการอ้างอิงทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อภารกิจทางการศึกษา การวิจัยและการค้นคว้าที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องมีรากฐานการศึกษาสำหรับอนาคต ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของประเทศในอนาคต

โฆษณา

Leave a comment »

ม.มหิดลเปิดรับโควตาปี54

จากเดลินิวส์ออนไลน์
วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2553
ผศ.ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2554 มม. จะเปิดรับตรงนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบโควตา จำนวน 2,132 คน แบ่งเป็น โควตาวิทยาเขต 32 หลักสูตร รับ 448 คน ในกลุ่มกาญจนบุรี นครสวรรค์ อำนาจเจริญ และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โควตาพื้นที่ 13 หลักสูตร รับ 142 คน ในโครงการพัฒนางานแพทย์แผนไทยประยุกต์ โครงการโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โครงการโรงเรียนในอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โครงการพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่น โครงการพัฒนาวิศวกร โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีโครงการที่ให้ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ได้แก่ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) และ โครงการพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชนใน จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี

ผศ.ดร.สุนันทา กล่าวต่อไปว่า โควตาโครงการพิเศษ ได้แก่ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น ด้านวิชาการ กีฬา และศิลปะ รับได้ 64 คน โครงการพิเศษอื่น ๆ รับ 185 คน ได้แก่ โครงการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาเภสัชกร โครงการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พญาไท) โครงการรับผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ โครงการพัฒนาสาธารณสุขสู่ท้องถิ่น โครงการกายภาพบำบัดเพื่อชุมชน โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาล โครงการพัฒนาสัตวแพทย์ โครงการความร่วมมือและส่งเสริมทางวิชาการสำหรับเยาวชน โครงการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย หลักสูตรวิศว กรรมศาสตรบัณฑิต โครงการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รวมทั้งมีโครงการที่ให้ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ได้แก่ โครงการศรีตรังทอง โครงการพยาบาลเพื่อสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และโครงการพยาบาลเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน นอกจากนี้โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ 31 หลัก สูตร รับ 1,139 คน และโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท รับ 154 คน ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 ก.ย. 2553 ทาง http://www.mahidol. ac.th/admission/quota2011 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2849-6251-8.

Leave a comment »