กรมศิลปากร บันทึกประวัติศาสตร์ ในหลวง-ราชินี เสด็จฯทุ่งมะขามหย่อง

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันนี้ (27 พ.ค.) นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม รองอธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า  สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จะจดบันทึกจดหมายเหตุ เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน มาประทับ ณ ทุ่งมะขามหย่อง จ. พระนครศรีอยุธยา  โดยจะจดบันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลศิริราช จนกระทั่งถึงที่ประทับ ณ  ทุ่งมะขามหย่อง  และเสด็จฯกลับ นอกจากนี้ ยังบันทึกภาพเหตุการณ์พสกนิกรชาวไทยที่มาเฝ้าฯรอรับเสด็จฯ อีกด้วย  โดยจะประสานกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงาน  และสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อรวบรวมข้อมูลเอกสาร และภาพถ่ายตลอดการประทับ ณ ทุ่งมะขามหย่อง

ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เสนอผลการสำรวจเรื่อง ความสุข ความปลื้มปีติของพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศที่ชมรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดสด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรที่ ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา แสดงค่าเฉลี่ยความสุข คะแนนเต็ม 10 มีความสุข ปลื้มปิติ ตื้นตันใจ ค่าเฉลี่ยความสุข 9.59 ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   ค่าเฉลี่ยความสุข 9.25 ความรักความกตัญญูต่อผืนแผ่นดินไทย ค่าเฉลี่ยความสุข  9.21

ความหวังต่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความรักความสามัคคีของคนในชาติ และความสงบร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความสงบร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ค่าร้อยละ93.4 ความรักความสามัคคีของคนในชาติ ร้อยละ86.1  ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชาติ ค่าร้อยละ  80.3

สิ่งที่อยากเห็นจากฝ่ายการเมือง เร่งแก้ปัญหาเดือดร้อน นำโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ อาทิ โครงการศิลปาชีพ โครงการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น มาช่วยเหลือประชาชน ร้อยละ 89.5 เลิกทะเลาะกัน หันหน้ามารักกันให้ชาวบ้านดูเป็นตัวอย่าง ร้อยละ77.4 เลิกทุจริตคอร์รัปชั่น เลิกแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ให้เอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ร้อยละ 75.9 มุมานะทำงานหนักแก้ปัญหาเดือดร้อนของสาธารณชน ร้อยละ 74.2 เลิกโจมตี เสียดสี ใส่ร้ายกัน ร้อยละ 65.8.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: