ป.ป.ช.หนุนคัดเด็กเก่งมีคุณธรรมเข้าเรียนลดคอรัปชั่น

จากเดลินิวส์ออนไลน์

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2555

วันนี้ (7 มี.ค.) รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)  เปิดเผยว่า  จากที่มก.วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน 12 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี  นครปฐม  สุพรรณบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์  จัดโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาต่อที่มก.วิทยาเขตกำแพงแสน  มาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบันปี 2555 เป็นปีที่  7 มีนิสิตเข้าโครงการ 1,437 คน  จากมหาวิทยาลัยให้โควตา   2,048 คน  เฉพาะปีการศึกษา 2555 มก.ให้โควตา 333 คน มีผู้ผ่านการคัดเลือกเพียง 237 คน สาเหตุที่ได้นักเรียนไม่เต็มโควตา เพราะหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้มข้น  แม้จะไม่ต้องสอบเข้า แต่นักเรียนต้องมีคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ และที่สำคัญมีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะการมีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

รศ.ดร.สมบัติ  ชิณะวงศ์  รองอธิการบดีมก. วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวว่า และจากการติดตามผลการเรียนภาคต้นปีการศึกษา 2554 ของนิสิตที่เข้าศึกษาต่อในทุกช่องทางของมหาวิทยาลัย พบว่าเด็กที่เข้าในโครงการเด็กดีมีผลการเรียนที่ดีที่สุดค่าเฉลี่ย 2.62 เด็กแอดมิชชั่นกลาง  2.50 โควตารับตรง 2.49 และโควตาปกติ 2.44  แสดงว่าเด็กที่ผ่านการคัดเลือกจากการโครงการส่งเสริมเด็กดีฯ นั้นนอกจากจะเป็นเด็กดีแล้ว ยังเก่งด้านวิชาการด้วย และระหว่างที่เรียนเด็กกลุ่มนี้ยังชักชวนเพื่อนนิสิตได้ทำกิจกรรมสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย

สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาออกแล้วขณะนี้มก.กำลังติดตามการทำงานของบัณฑิต เพื่อจะนำปรับปรุงโครงการต่อไป และจากการดำเนินงานได้มีเขตพื้นทีการศึกษาและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้นำโครงการนี้ไปเป็นต้นแบบและปรับใช้ในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนเช่นกัน  หรือเรียกว่านครปฐมโมเดล อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ได้มาเยี่ยมชมมก.วิทยาเขตกำแพงแสน และตนรายงานโครงการดังกล่าว  ซึ่งป.ป.ช.สนใจ และเห็นว่าโครงการนี้ดีจะช่วยทำให้ยับยั้งการคอรัปชั่นได้ เพราะปลูกฝังเด็กเป็นคนดีและมีคุณธรรม  ตนเสนอว่าการปลูกฝังเด็กให้เป็นคนดีและมีคุณธรรมควรทำตั้งแต่เด็ก ถ้าปล่อยถึงมหาวิทยาลัยจะช้าเกินไป

ด้านน.ส.เกษแก้ว เจริญเกตุ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก. กล่าวว่า ตนเข้าโครงการดังกล่าว และคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นำความดีและคุณธรรมมาใช้ประกอบการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  เพราะจะเป็นการปลูกฝังให้เด็กทุกคนทำความดี มีคุณธรรมและจิตอาสา ตั้งแต่เด็ก เมื่อโตขึ้นยังนำสิ่งเหล่านี้มาใช้เข้าศึกษาต่อได้ด้วย  นอกจากนี้ตนอยากให้มหาวิทยาลัยอื่นๆนำเรื่องความดีและมีคุณธรรมมาใช้ในการคัดเลือกเด็กเข้าด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: