รายชื่อและสัดส่วนโรงเรียนดังรับ “ม.1” ปี55

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2555

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.55  ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่าหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้ประกาศแนวนโยบายการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ขณะนี้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง จำนวน 280 แห่งได้ส่งสัดส่วนการรับนักเรียนมาให้ สพฐ.แล้ว ดังนี้ 1.กรุงเทพมหานคร  ร.ร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สอบคัดเลือกและใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกและใช้คะแนนโอเน็ตทั่วไป 50%, ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เทพศิรินทร์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ทวีธาภิเศก สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.วัดนวลนรดิศ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.มัธยมวัดนายโรง สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีวัดระฆัง สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

ร.ร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ปัญญาวรคุณ จับฉลาก 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.โพธิสารพิทยากร จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,

ร.ร.ราชวินิตมัธยม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%, ร.ร.โยธินบูรณะ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.วัดราชโอรส จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ศึกษานารี สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ศึกษานารีวิทยา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีวิทยา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สามเสนวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เทพลีลา จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 จับฉลาก 22% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 28% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,

ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.บางกะปิ จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.วัดสุทธิวราราม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.วชิรธรรมสาธิต สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีวิทยา 2 จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สารวิทยา จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,

ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สิริรัตนาธร สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.หอวัง จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.นนทบุรี ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บางใหญ่ นนทบุรี สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ปากเกร็ด จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีนนทบุรี จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.พระนครศรีอยุธยา ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ปทุมธานี ร.ร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ธัญรัตน์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ธัญบุรี จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ปทุมวิไล จับฉลาก 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สายปัญญารังสิต สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.หนองเสือวิทยาคม จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,

จ.สระบุรี ร.ร.แก่งคอย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เทพศิรินทร์ พุแค จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สระบุรีวิทยาคม จับฉลาก 5% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 45% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,

จ.สิงห์บุรี ร.ร.สิงห์บุรี สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ลพบุรี ร.ร.ชัยบาดาลวิทยา จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,ร.ร.เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ชัยนาท ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.อ่างทอง ร.ร.สตรีอ่างทอง สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จับฉลาก 10% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ฉะเชิงเทรา ร.ร.ดัดดรุณี สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 จับฉลาก 15% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 35% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.สมุทรปราการ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จับฉลาก 5% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 45% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปรการ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%, ร.ร.วัดทรงธรรม จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 45% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%, ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สมุทรปราการ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%, ร.ร.สตรีสมุทรปราการ สอบคัดเลือกฯ เขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ปราจีนบุรี  ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง  สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.นครนายก ร.ร.นครนายกวิทยาคม  สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.บ้านนา “นายกพิทยาคาร” จับฉลาก 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.สระแก้ว ร.ร.วังน้ำเย็นวิทยาคม จับฉลาก 40%  สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%, ร.ร.สระแก้ว สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%

จ.ราชบุรี ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์  จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี  สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.รัตนราษฎร์บำรุง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.กาญจนบุรี ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,  ร.ร.วิสุทธรังษี  สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.สุrรรณบุรี  ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,  ร.ร.สงวนหญิง จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป  50%

จ.นครปฐม ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย  สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน จับฉลาก 20 สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ราชินีบูรณะ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50 สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50, ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา  สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.เพชรบุรี  ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.พรหมานุสรณ์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร.ร.ประจวบวิทยาลัย  จับฉลาก 10% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.สมุทรสงคราม ร.ร.ถาวรานุกูล  สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.สมุทรสาคร ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ  สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.สุราษฎร์ธานี ร.ร.ไชยาวิทยา จับฉลาก 5% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 95%, ร.ร.พุนพินพิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,  ร.ร.พระแสงวิทยา จับฉลาก 40% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ  20% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%, ร.ร.เวียงสระ จับฉลาก 10% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% , ร.ร.สุราษฎร์ธานี  สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% , ร.ร.สุราษฎร์พิทยา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,  ร.ร.สุราษฎร์ธานี 2 สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ชุมพร  ร.ร.ศรียาภัย  สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป  50%, ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%,  ร.ร.สวนศรีวิทยา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สวีวิทยา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.นครศรีธรรมาราช ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมาราช  สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 95% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 5%, ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 40%,  ร.ร.ทุ่งสง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 95% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 5%, ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%, ร.ร.เบญจมราชูทิศ สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 100%, ร.ร.ปากพนัง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%, ร.ร.สตรีทุ่งสง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.พัทลุง ร.ร.พัทลุง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีพัทลุง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ตรัง ร.ร.ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.วิเชียรมาตุ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สภาราชินี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ห้วยยอด สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.กระบี่ ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.อ่าวลึกประชาสรรค์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%

จ.พังงา ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 80% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 20%

จ.ภูเก็ต ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีภูเก็ต สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ระนอง ร.ร.พิชัยรัตนคาร สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีระนอง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%

จ.นราธิวาส ร.ร.นราธิวาส จับฉลาก 15% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 55% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%, ร.ร.นาราสิกขาลัย จับฉลาก 70% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%

จ.ปัตตานี ร.ร.เดชะปัตตนยานุกูล จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เบญจมราชูทิศ จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ยะลา ร.ร.คณะราษฎรบำรุง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สตรียะลา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%

จ.สงขลา ร.ร.นวมินทราชูทิศทักษิณ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.มหาวชิราวุธ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.วรนารีเฉลิม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%, ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย2 สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.สตูล ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.จันทบุรี ร.ร.เบญจมราชูทิศ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ศรียานุสรณ์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ตราด ร.ร.ตราษตระการคุณ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีประเสริฐศิลป์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ชลบุรี ร.ร.ชลราษฎรอำรุง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ชลกันยานุกูล สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.พนัสวิทยาคาร สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.บางละมุง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%, ร.ร.โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สัตหีบวิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ศรีราชา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ระยอง ร.ร.แกลง “วิทยสถาวร” จับฉลาก 50% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%, ร.ร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.บ้านค่าย จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จับฉลาก 50% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%, ร.ร.ระยองวิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.วัดป่าประดู่ จับฉลาก 10% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%

จ.เลย ร.ร.เลยพิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ศรีสงครามวิทยา จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.อุดรธานี ร.ร.สตรีราชินูทิศ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.หนองคาย ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.นครพนม ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.มุกดาหาร ร.ร.มุกดาหาร สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.สกลนคร ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล จับฉลาก 17% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 33% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.กาฬสินธุ์ ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%, ร.ร.อนุกูลนารี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ขอนแก่น ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.กัลยาณวัตร สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ชุมแพศึกษา จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.นครขอนแก่น สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.น้ำพองศึกษา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.บ้านไผ่ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ศรีกระนวนวิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.หนองเรือวิทยา จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%

จ.มหาสารคาม ร.ร.ผดุงนารี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.วาปีปทุม จับฉลาก 50% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%, ร.ร.สารคามพิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ร้อยเอ็ด ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,ร.ร.สตรีศึกษา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ศรีสะเกษ ร.ร.กันทรารมณ์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%, ร.ร.กันทรลักษณ์วิทยา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ขุขันธ์ จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ศรีษะเกษวิทยาลัย จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,ร.ร.สตรีสิริเกศ จับฉลาก 30% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 20% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ยโสธร ร.ร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,ร.ร.ยโสธรพิทยาคม จับฉลาก 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.อุบลราชธานี ร.ร.นารีนุกูล จับฉลาก 30% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 20% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ลือคำหาญวารินชำราบ จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.อำนาจเจริญ ร.ร.อำนาจเจริญ จับฉลาก 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ชัยภูมิ ร.ร.แก้งคร้อวิทยา จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล จับฉลาก 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ภูเขียว จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 45%, ร.ร.สตรีชัยภูมิ จับฉลาก 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.นครราชสีมา ร.ร.บุญวัฒนา จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ปักธงชัยประชานิรมิต จับฉลาก 40% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 20%,ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%, ร.ร.ปากช่อง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.พิมายวิทยา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สุรนารี จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.บุรีรัมย์ ร.ร.กระสังพิทยาคม จับฉลาก 50% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 20% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%, ร.ร.นางรอง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%, ร.ร.บุรีรัมย์พิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 80% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 20%, ร.ร.ลำปายมาศ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.สุรินทร์ ร.ร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ประสาทวิทยาคาร สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.รัตนบุรี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สิรินธร สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สุรวิทยาคาร จับฉลาก 10% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สังขะ จับฉลาก 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.เชียงใหม่ ร.ร.จอมทอง จับฉลาก 10% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ลำปาง ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ลำปางกัลยาณี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ลำพูน ร.ร.จักรคำคณาทร สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.เชียงราย ร.ร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เทิงวิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.พานพิทยาคม จับฉลาก 5% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 45% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.พะเยา ร.ร.สามัคคีวิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.พะเยาพิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.แพร่ ร.ร.นารีรัตน์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.พิริยาลัย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.น่าน ร.ร.ปัว สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีศรีน่าน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%

จ.สุโขทัย ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา จับฉลาก 10% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.อุดมดรุณีสอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ตาก ร.ร.ตากพิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สรรพวิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.พิษณุโลก ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.พุทธชินราศพิทยา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.อุตรดิตถ์ ร.ร.อุตรดิตถ์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี จับฉลาก 10% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.เพชรบูรณ์ ร.ร.เพชรพิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.วิทยานุกูลนารี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%, ร.ร.หล่มสักวิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.หนองไผ่ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%

จ.กำแพงเพชร ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.วัชรวิทยา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%

จ.พิจิตร ร.ร.ตะพานหิน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.พิจิตรพิทยาคม จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.นครสวรรค์ ร.ร.ตาคลีประชาสรรค์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.นครสวรรค์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีนครสวรรค์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.อุทัยธานี ร.ร.หนองฉางวิทยา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: